logo
logo bip
OBWIESZCZENIE 3 WZP.6220.26.2020

WZP.6220.26.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 30.11.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej oraz budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szumin, na terenie działek o nr ewid. 1757, 1758, 1759, 1760 i 1756/2 (obręb Tarnowo Podgórne) i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Fosus Hotmelt Europe Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław z dnia 06.10.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-12-03 13:33:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-12-03 13:33:52)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"