logo
logo bip
OBWIESZCZENIE 1 WZP.6220.23.2020

WZP.6220.23.2020                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 14.09.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanego w Batorowie, przy ul. Stefana Batorego 93, gm. Tarnowo Podgórne, na działkach o nr ewid. 150/1 i 150/3.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Poligraficznego „POL-MAK”, Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak, Spółka Jawna, ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo z dnia 08.09.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-09-15 12:53:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-09-15 12:53:24)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"