logo
logo bip
OBWIESZCZENIE WZP.6220.3.2020 decyzja

WZP.6220.3.2020                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 17.07.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanego w Batorowie, przy ul. Stefana Batorego 93, gm. Tarnowo Podgórne, na działkach o nr ewid. 150/1 i 150/3 i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Poligraficznego „POL-MAK” Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Spółka Jawna, ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 28.01.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-07-23 14:06:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-07-23 14:06:40)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"