logo
logo bip
OBWIESZCZENIE WZP.6220.9.2020 decyzja

WZP.6220.9.2020                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 03.07.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 18-sto dołkowego pola golfowego, 6-cio dołkowej akademii (pola treningowego) oraz strzelnicy golfowej (driving range) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Rumianek na działkach o nr ewid. 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 4/2, 5/2, 6/4, 6/5, 8/2, 18/1, 20/2 i 21 oraz w miejscowości Góra na działkach o nr ewid. 77 i 64, gm. Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Czarna Woda Sp. z o.o. Sp. k., ul. Owocowa 1A/U2, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 03.04.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-07-10 10:04:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-07-10 10:04:30)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"