logo
logo bip
OBWIESZCZENIE WZP.6220.9.2020 zebrane materiały

WZP.6220.9.2020                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 10.06.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

że zostały zebrane materiały w związku toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 18-sto dołkowego pola golfowego, 6-cio dołkowej akademii (pola treningowego) oraz strzelnicy golfowej (driving range) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Rumianek na działkach o nr ewid. 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 4/2, 5/2, 6/4, 6/5, 8/2, 18/1, 20/2 i 21 oraz w miejscowości Góra na działkach o nr ewid. 77 i 64, gm. Tarnowo Podgórne.

Postepowanie zostało wszczęte na wniosek Czarna Woda Sp. z o.o. Sp. k., ul. Owocowa 1A/U2, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 03.04.2020r.

Strony postępowania mają możliwość w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski w siedzibie tutejszego Urzędu pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-06-09 13:35:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-06-09 13:33:49)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"