logo
logo bip
Postanowienie WZP.6220.6.2020

WZP.6220.6.2020                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 14.04.2020r.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

  • art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)
  • art.123 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018r. poz. 2096)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09.03.2020r. przez Polską Energię Odnawialną Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Postanawiam

zwolnić inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie Elektrowni Słonecznej „Batorowo II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10MW na działkach o nr ewid. 79/3 oraz 74/6 obręb Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2  w związku z art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie postępowania zostały wydane: Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nr PO.ZZŚ.4.435.188m.1.2020.ML z dnia 02.04.2020r.; Opinia Sanitarna Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr NS-52/2-82/20 z dnia 06.04.2020r. oraz Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.428.2020.WB.1 z dnia 10.04.2020r., w których stwierdzono, że dla tej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez budowę elektrowni słonecznej o mocy maks. 10MW. Jako elementy w/w inwestycji wskazano: zespół paneli fotowoltaicznych, maks. 10 kontenerów stacji transformatorowej, maks. 10 kontenerów technicznych oraz ogrodzenie o wysokości do 3m. Panele fotowoltaiczne (do 16000 sztuk) – składające się z połączonych ogniw o niewielkiej mocy, przetwornic, inwerterów i innych urządzeń wspomagających prace ogniw – zostaną wykonane w formie metalowych słupków (wbitych lub wkręconych do gruntu). Zmiana prądu stałego na prąd przemienny nastąpi w inwerterach (10 x 100 inwerterów o mocy maks. 100kW każdego), skąd energia elektryczna o napięciu 400V będzie przesyłana – poprzez trasy kablowe – do transformatora o mocy maks. 1500kvA. Projektowana elektrownia słoneczna zostanie połączona z siecią elektroenergetyczną, co pozwoli na przekazywanie całej energii elektrycznej do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. Ponadto wokół całej instalacji zaplanowano pozostawienie wolnej przestrzeni przeznaczonej pod drogę gruntową o łącznej szerokości do 4m oraz gruntowych placów o powierzchni 900m2 każdy, na których zostanie umieszczony kontener stacji transformatorowej. Elektrownia wykorzystująca technologię fotowoltaiczną – polegającą na przekształceniu promieniowania słonecznego w energię elektryczną (za pomocą materiałów półprzewodnikowych) – stanowi przedsięwzięcie proekologiczne przyczyniające się do redukcji gazów cieplarnianych. Przewidywaną roczną wielkość produkcji energii oszacowano na poziomie ok. 1030MWh/1MW. Obsługę komunikacyjną inwestycji zaplanowano realizować z działki o nr ewid. 87 stanowiącej drogę.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie prognozuje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, bowiem chłodzenie paneli będzie realizowane w sposób naturalny poprzez obieg powietrza atmosferycznego (nie przewidziano wyposażenia paneli w wentylatory służące chłodzeniu konstrukcji ogniw).

Eksploatacja inwestycji – poza wodami opadowo-roztopowymi obmywającymi powierzchnię instalacji i spływającymi po powierzchni paneli do gruntu – nie będzie generować ścieków.

Instalacja fotowoltaiczna ze względu na bezobsługowy tryb pracy wymagać będzie jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawać odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych, przy czym konserwację elektrowni będzie prowadzić serwis producenta elektrowni słonecznej lub wyspecjalizowana firma, natomiast powstałe odpady z serwisowania będą na bieżąco przekazywane firmie zajmującej się zagospodarowywaniem odpadów.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania według rozdzielnika
  2. a/a

 

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka        

 

Sprawę prowadzi: Mikołaj Kamiński, tel. 618-959-230, pok. 13

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-04-14 13:26:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-04-14 13:26:10)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"