logo
logo bip
OBWIESZCZENIE WZP.6220.1.2020 decyzja środowiskowa

WZP.6220.1.2020                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 27.03.2020r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej nr 2b na czwartorzędowym ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym na działce nr 447 w miejscowości Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 08.01.2020r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2020-03-27 08:19:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2020-03-27 08:19:31)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"