logo
logo bip
OBWIESZCZENIE dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu farmaceutycznego w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej.

WZP.6220.33.2019                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 20.12.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu farmaceutycznego w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej, na działkach o nr ewid. 238/14, 238/15, 239/8, 239/9, 240/8, 240/9, 241/7, 241/13 i 241/14 i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek BIOFARM Spółka z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań z dnia 30.09.2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-12-20 10:26:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-12-20 10:26:18)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"