logo
logo bip
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum Jankowic

Tarnowo Podgórne, 2019-10-16

WZP.6721.32.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic – część II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic – część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 5.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.17.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia
i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 5 - oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta,
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-22 12:56:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-21 12:55:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"