logo
logo bip
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej

Tarnowo Podgórne, dnia 15 października 2019 r.

WZP.6721.9.2016

(WZP.6721.7.2018)

    

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 4 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godzinie 16:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;
Kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.htmloraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-15 14:58:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-15 14:57:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-15 15:01:27)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"