logo
logo bip
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze.

Tarnowo Podgórne, 15 października 2019 r.

WZP.6721.4.2019

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze.

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 listopada 2019 r. do 3 grudnia 2019  r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

     Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-15 09:38:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-15 09:38:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-15 09:44:33)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"