logo
logo bip
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask

Tarnowo Podgórne, dnia 7 października 2019 r.

WZP.6721.33.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XVI/228/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask.

Zasadniczym celem opracowania miejscowego planu było przeznaczenie terenów objętych miejscowym planem zgodnie z kierunkami wytyczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. dokumentem mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne (budynek A, pokój 13) oraz na urzędowej stronie BIP.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-09 13:08:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-10-09 13:07:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"