logo
logo bip
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie

Tarnowo Podgórne, dnia 16 września 2019 r.

WZP.6721.4.2011

(WZP.6721.1.2018)

    

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 września 2019 r. do 28 października 2019 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 10 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Baranowie (ul. Spokojna 2b)  o godzinie 18:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-09-16 16:52:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-09-16 16:51:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"