logo
logo bip
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla terenów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie

Tarnowo Podgórne, dnia 17 czerwca 2019 r.

 WZP.6721.9.2019

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla terenów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr X/155/2019 z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla terenów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-06-17 17:29:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2019-06-17 17:27:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (0)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"