logo
logo bip
Zawiadomienie WZP.6220.74.2018

WZP.6220.74.2018                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.05.2019r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części magazynowych na cele produkcyjne i modernizacja zakładu GIZEH Dispoform Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 61, na działkach o nr ewid. 114/19, 114/20, 114/21 i 114/31 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 23.11.2018r. na wniosek Gizeh Dispoform, ul. 23 Października 61, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 23.05.2019r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 01.07.2019r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2019-05-31 13:02:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2019-05-31 13:02:00)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"