logo
logo bip
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr XLIX/743/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany mpzp w Wysogotowie, w rejonie

Tarnowo Podgórne, 16 lipca 2018 r.

WZP.6721.31.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr XLIX/743/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej.

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr XLIX/743/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

     Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-06-29 08:43:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2018-07-16 08:42:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-06-29 08:43:38)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"