logo
logo bip
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Uchwały Nr LXIII/811/2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie mpzp w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swad

Tarnowo Podgórne, 15 czerwca 2018 r.

WZP.6721.17.2018

WZP.6721.3.2017

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/811/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11.

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/811/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11 w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 24 lipca 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

     Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przedmiotowa zmiana planu miejscowego stanowi niewielką modyfikację dotychczasowych dokumentów i nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodę na odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-06-15 08:39:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-06-15 08:37:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-06-15 08:39:30)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"