logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w instalację do malowania proszkowego – malarnię

WZP.6220.26.2018                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 19.04.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w instalację do malowania proszkowego - malarnię proszkową, na terenie działki o nr ewid. 158/110 obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Tomasza Banaszyka, ul. Lidzbarska 6, Poznań (pełnomocnik: Karolina Zieleśkiewicz InEkos Spółka z o.o., ul. Jeleniogórska 8, 60-179 Poznań) z dnia 12.03.2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-04-20 09:06:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-04-20 09:12:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-04-20 09:12:09)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"