logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości ok. 1830m w Tarn

WZP.6220.41.2017                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 05.01.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości ok. 1830m w miejscowości Tarnowo Podgórne ul. 27 Grudnia, ul. Rzymska i ul. Szkolna na terenie obejmującym działki o nr ewid. 266/13, 266/19, 266/20, 266/22, 266/24, 266/25, 266/27, 266/32, 267/4, 267/5, 267/7, 267/8, 267/9 i 267/10 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Decyzja została wydana na wniosek JAKON INWEST 3 Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 10.10.2017r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgorne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2018-01-08 10:43:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2018-01-08 10:43:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2018-01-08 10:44:03)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"