logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 4 na dział

WZP.6220.42.2016                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.01.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 4 na działkach o nr ewid. 82/1, 81/2, 81/3 i 81/9 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne (pełnomocnik: Mikołaj Rosiejak, os. B. Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań) z dnia 14.11.2016r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2017-01-18 08:44:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2017-01-18 08:44:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2017-01-18 08:46:40)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"