logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo – produkcyjnych w miejscowości Wysogotowo przy ul

WZP.6220.25.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 03.11.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo - produkcyjnych w miejscowości Wysogotowo przy ulicy Batorowskiej (Logistic Park Poznań Airport). Inwestycja projektowana jest na terenie działek o nr ewid.: 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 110/3, 110/4, 111/3, 111/4, 116/2, 116/3 i 106 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Industrial Center 25 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (pełnomocnik: Ferma Kresek Sp. z o.o. Sp. k., Anna Czaplińska, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań) z dnia 24.06.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-11-04 10:31:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-11-04 10:27:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2015-11-04 10:27:44)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"