logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce o nr ewid. 2/12 obręb Rumianek, gmina Tarnowo Pod

WZP.6220.30.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.09.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce o nr ewid. 2/12 obręb Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek ENERIS Recykling Sp. z o.o., ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice (pełnomocnik: Sebastian Wójcik, Green Line Laboratorium Badań Środowiskowych s.c., ul. Chemików 5, 62-030 Luboń) z dnia 17.07.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-18 08:24:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-18 08:20:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:52:09)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"