logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu oraz uruchomienie instalacji związanej

6220.13.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.09.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu oraz uruchomienie instalacji związanej z odzyskiem odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ewid. 125/3 obręb Góra, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek F.H.U. „SKRZAT" Jarosław Szymkowiak, ul. Długa 1, Góra, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 23.04.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-18 08:22:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-09-18 08:18:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:52:29)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"