logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Długi

WZP.6220.20.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 19.08.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Długiej do ul. Skórzewskiej i budowy kanalizacji deszczowej. Inwestycja projektowana jest na terenie działek o nr ewid. 88/4, 88/22, 89/2, 94/31, 98/3, 98/2, 210/10, 98/5, 89/7, 87/8, 64/20, 185, 189 i 65/3 oraz na części działek o nr ewid.: 86/1, 88/9, 86/4, 88/1, 88/8, 88/7, 88/6, 94/1, 88/30, 94/32, 94/33, 94/34, 95, 96, 97, 87/10, 87/12, 87/21, 228, 227/5, 227/4, 227/8, 227/9, 227/7, 64/21, 226, 64/41, 225/7, 224/6, 224/5, 62/13, 62/15, 62/11, 224/32, 61/27, 224/22, 224/12, 219/7, 219/3, 218/1, 217/1, 216/2, 216/1, 210/25, 59/27, 59/28, 59/5, 210/15, 210/5, 209/2, 209/1, 58/1, 210/3, 196, 58/36, 197/2, 197/1 i 58/31 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne oraz na działce o nr ewid. 213/21 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.

Decyzja została wydana na wniosek z urzędu (pełnomocnik: Sebastian Michalak, ul. Bukowska 121A, 60-567 Poznań) z dnia 14.05.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dopiewo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1C.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-08-19 10:45:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-08-19 10:41:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:54:01)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"