logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu A.KAYSER Automotive Systems Polska Sp. z o.o w Batorowie

WZP.6220.10.2015                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 15.06.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu A.KAYSER Automotive Systems Polska Sp. z o.o w Batorowie o nowe oddziały wielofunkcyjne, w tym rozbudowa od strony zachodniej o część socjalno-biurową, produkcyjną i magazynową oraz rozbudowa parkingu dla pracowników do wielkości docelowej na 384 miejsca postojowe. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 194, 195/1, 195/2, 156/7, 156/11 i 157/5 obręb Batorowo i 104/19 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek A.KAYSER Automotive Systems Polska Sp. z o.o., ul. Skośna 16, Batorowo, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 31.03.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-06-16 13:59:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-06-16 13:56:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:53:39)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"