logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym dzi

WZP.6220.3.2015                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 17.03.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 1262/16 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek POZKRONE S.A., ul. Poznańska 37, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 10.02.2015r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-03-23 17:44:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-03-23 17:42:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:09:15)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"