logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mieszania i konfekcji farb, bejc i lakierów wraz z niezbędną i

WZP.6220.54.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 16.03.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mieszania i konfekcji farb, bejc i lakierów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w nowoprojektowanym obiekcie na działkach o nr ewid. 806/1 i 806/2 wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych do Kanału Lusowskiego przez działki o nr ewid. 791/4, 810/4 i 810/9 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek Towarzystwa Gospodarczego „MEBLOPOL" Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 11, 62-214 Poznań z dnia 03.11.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-03-16 10:32:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-03-16 10:30:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:57:18)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"