logo
logo bip
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmianympzp terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku - część A

Tarnowo Podgórne, 10 marca 2015 r.

WZP.6721.24.2012

    

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku - część A

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.04.2016 r. do 06.05.2015 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 20.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne                                                          

  mgr Tadeusz Czajka

            

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-03-06 12:51:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-03-10 08:04:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:58:34)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"