logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki na rzece Samie w Jankowicach. Inwestycja projektowana jest na

WZP.6220.64.2011                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 02.02.2015r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki na rzece Samie w Jankowicach. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 231 i 232 w miejscowości Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek KOMPONER Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński (działającej w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne jako inwestora).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-02-23 14:18:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-02-23 14:19:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:59:05)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"