logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie hali DC3 w osiach 31-37, A-D polegającej na adaptacji hali na potrzeby najemcy Sherwin-W

WZP.6220.57.2014        Tarnowo Podgórne, dnia 17.02.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1235 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie hali DC3 w osiach 31-37, A-D polegającej na adaptacji hali na potrzeby najemcy Sherwin-Williams oraz zmiana sposobu użytkowania z magazynu na produkcję w centrum logistycznym Prologis Park Poznań II  w Sadach na terenie działek o nr ewid. 158/65, 158/79, 158/80, 158/81, 158/85, 158/86, 158/89 i 158/90.

Decyzja została wydana na wniosek firmy Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Głuchowo, 62-052 Komorniki z dnia 01.12.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2015-02-19 11:27:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2015-02-19 11:28:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:56:52)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"