logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu reaktora do dopalania katalitycznego lotnych związków organicznyc

WZP.6220.49.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 14.11.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu reaktora do dopalania katalitycznego lotnych związków organicznych, na istniejącym terenie na którym istnieje firma „Supertape Polska" Sp. z o.o. prowadzi instalację do produkcji taśmy zadrukowanej w technice fleksograficznej. Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Szparagowej 11/13, na działkach o nr ewid. 59/16, 58/19, 59/15 i 58/18 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek firmy: Supertape Polska Sp. z o.o., ul. Szparagowa 11/13, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo z dnia 25.09.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-11-14 07:43:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-11-14 07:43:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:57:45)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"