logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali wraz z instalacją lakierni przemysłowej na terenie

WZP.6220.42.2014                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 31.10.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali wraz z instalacją lakierni przemysłowej na terenie zakładu Międzynarodowy Transport Ciężarowy Janusz Gruntkowski przy ul. Sowiej 35 w Tarnowie Podgórnym (dz. o nr ewid. 1239 i 1240).

Decyzja została wydana na wniosek firmy: Międzynarodowy Transport Ciężarowy Janusz Gruntkowski, ul. Sowiej 35, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 05.08.2014r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-11-05 09:08:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-11-05 09:08:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 11:56:29)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"