logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów o funkcji usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą,
WZP.6220.38.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 08.11.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów o funkcji usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 310/1 oraz 378/47 obręb Lusówko, Gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Zielone Lusówko Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wichrowa 1a, 60-449 Poznań z dnia 15.07.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-11-13 10:16:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-11-13 10:16:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:27:35)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"