logo
logo bip
Wyłożenie do wglądu mpzp w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część A (Chyby)

WZP.6721.4.2012                                                                                                                                                                                                                 Tarnowo Podgórne, 13 maja 2013 r.                                     

      OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część A (Chyby) Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z uchwałami Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXII/246/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku, Nr XXXII/389/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku oraz Nr XLV/565/2013 z dnia 26 marca 2013 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.05.2013 r. do 25.06.2013 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 03.06.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 15:00.Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2013 r.Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Pliki do pobrania:

rysunek planu

tekst planu

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-05-17 14:17:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-05-17 14:17:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:19:41)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"