logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części magazynu na potrzeby zbierania i odzysku ka
WZP.6220.55.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 29.11.2012r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),  I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części magazynu na potrzeby zbierania i odzysku katalizatorów samochodowych w Chybach przy ul. Szamotulskiej 40, na działce nr 21/60, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek firmy „Kaliński” Włodzimierz Kaliński, ul. Szamotulska 40, Chyby, 62-081 Przeźmierowo.Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-29 08:16:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-11-29 08:16:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-02-10 11:34:35)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"