logo
logo bip
OBWIESZCZENIE: dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie istniejącego szybkowydajnego dystrybutora na ON na dystrybutor wielop
WZP.6220.59.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23.10.2012r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie istniejącego szybkowydajnego dystrybutora na ON na dystrybutor wieloproduktowy na istniejącej wysepce oraz posadowienie szybkowydajnego dystrybutora na ON w nowe miejsce wraz z zadaszeniem na terenie czynnej stacji paliw nr 1466 PKN ORLEN w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 119 – działki o nr ewid. 1/17 i 858/5.Decyzja została wydana na wniosek PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dnia 02.08.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2012-10-23 11:38:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2012-10-23 11:39:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2015-10-22 12:11:27)
Lista wiadomości
Zamówienie publiczne na studium wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizacje Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczna w Lusowie"