logo
logo bip

Klauzula Informacyjna - WPL

Ogólna klauzula informacyjna

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

 • Administratorem danych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115  62-080 Tarnowo Podgórne;

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115  62-080 Tarnowo Podgórne,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie ug@tarnowo-podgorne.pl .,
 • telefonicznie : nr 61 8146 221 ,
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@tarnowo-podgorne.pl  lub telefonicznie pod nr tel.: 61 8959 291. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jeśli szczególna kategoria danych to art. 9, najczęściej art. 9 ust. 2 lit. g, można też dodać przepis krajowy);
 • Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

 

 

 

 

 

 

            

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-06-28 12:45:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-06-28 12:45:50)
Lista wiadomości