logo
logo bip

Klauzula informacyjna - WZP, procedura planistyczna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2)    kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania w prowadzonej procedurze planistycznej i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

5)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; odbiorcami danych mogą być również podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego oraz do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)    podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadania publicznego. W przypadku braku podania przez Pana/Panią niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2019-05-07 08:19:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2019-05-07 08:19:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2019-06-28 12:46:14)
Lista wiadomości