logo
logo bip

Klauzula Informacyjna - monitoring (budynki Udzędu Gminy)

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@tarnowo-podgorne.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni , następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2019-03-01 10:26:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2019-03-01 10:26:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Mleczak (2019-04-02 09:09:39)
Lista wiadomości