logo
logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
 

W urzędzie gminy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 
 • Uchwał rady gminy;
 • Zarządzeń wójta;
 • Skarg i wniosków;
 • Upoważnień i pełnomocnictw;
 • Korespondencji i przesyłek ( przychodzących i wysyłanych);
 • Zasobu archiwalnego;
 • Prawa lokalnego;
 • Protokołów sesji rady gminy i posiedzeń jej organów;
 • Rozstrzygnięć organów rady gminy;
 • Baz adresowych;
 • Wniosków komisji rady gminy;
 • Interpelacji i wniosków radnych;
 • Czasu pracy pracowników;
 • Prenumerat czasopism;
 • Pieczęci urzędowych;
 • Praktyk i staży;
 • Szkoleń i kursów;
 • Godzin nadliczbowych;
 • Urlopów;
 • Ogłoszeń na tablicach w urzędzie gminy;
 • Wyjść prywatnych;
 • Wyjść służbowych;
 • Delegacji służbowych;
 • Oświadczeń majątkowych;
 • Kontroli;
 • Zamówień publicznych;
 • Umów i zleceń;
 • Szkół i placówek niepublicznych;
 • Poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • Tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 • Podmiotów gospodarczych ( rejestr przedsiębiorców);
 • Wydanych licencji na świadczenie usług przewozowych;
 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian;
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Dzierżaw;
 • Podatników podatku od nieruchomości - osób fizycznych;
 • Podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych;
 • Podatników podatku rolnego - osób fizycznych;
 • Podatników podatku rolnego - osób prawnych;
 • Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób fizycznych;
 • Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób prawnych;
 • Podatników podatku od posiadania psów;
 • Indywidualnych kart ewidencyjnych wyposażenia funkcjonariuszy straży gminnej;
 • Nałożonych mandatów karnych;
 • Pobierania i zdawania broni;
 • Otwierania i zamykania magazynu broni;
 • Zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 • Organizacji pozarządowych;
 • Instytucji kultury.

Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy w urzędzie gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Aktualnie za pośrednictwem BIP-u udostępniamy zarządzenia wójta i uchwały rady gminy z bieżącej kadencji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-07-01 17:18:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-07-10 15:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-06-12 12:49:55)