logo
logo bip
Podstawy prawne działania
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr 10/2018 z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Otwórz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-12-29 09:24:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-12-29 09:24:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-06-12 09:53:23)
Podstawy prawne działania
 

Urząd gminy działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów prawnych:

USTAWA z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.

 Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych.

USTAWA z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

 Art. 1. Ustawa określa status prawny pracowników zatrudnionych w:

 1) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

 2) starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

 3) urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

 4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

 5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

- zwanych dalej "pracownikami samorządowymi", z zastrzeżeniem art. 1a.

Art. 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty określone w art. 1, zwane dalej "pracodawcami samorządowymi", dokonują:

 1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący - wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa - w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego ich wynagrodzenia,

 2) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego wobec członków zarządu tej jednostki,

2a) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 3) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego wobec członków zarządu tego związku,

 4) w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi innymi niż wymienieni w pkt 1-3,

 5) kierownik jednostki organizacyjnej - za innego niż wymieniony w pkt 1-4 pracodawcę samorządowego.

 Art. 7. Do mianowanych pracowników samorządowych stosuje się odpowiednio przepis art. 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej "ustawą o pracownikach urzędów państwowych".

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dn. 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

USTAWA z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

USTAWA z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Inne akty prawne powszechnie obowiązujące dla zakładów pracy i dla wójta jako pracodawcy oraz organu gminy.

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-07-03 14:34:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2003-07-03 15:07:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2019-06-12 08:22:21)