logo
logo bip
Podstawy prawne działania
podstawy prawne działania
 Urząd gminy działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów prawnych:
 
 
USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
rt. 33. 1. (67) Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. (68) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. (69) Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. (70) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. (71) Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
Art. 39. 1. (76) Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. (77) Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.
 Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
   1)   wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
   2)   organizacji urzędów i instytucji gminnych,
 
 
USTAWA
z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych.
 
Art. 1. Ustawa określa status prawny pracowników zatrudnionych w:
   1)   urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
   2)   starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,
   3)   urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
   4)   biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
   5)   biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
- zwanych dalej "pracownikami samorządowymi", z zastrzeżeniem art. 1a.
Art. 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty określone w art. 1, zwane dalej "pracodawcami samorządowymi", dokonują:
   1)   (3) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący - wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa - w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego ich wynagrodzenia,
   2)   przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego wobec członków zarządu tej jednostki,
2a)   (4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
   3)   przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego wobec członków zarządu tego związku,
   4)   (5) w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego - wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi innymi niż wymienieni w pkt 1-3,
   5)   kierownik jednostki organizacyjnej - za innego niż wymieniony w pkt 1-4 pracodawcę samorządowego.
 Art. 7. Do mianowanych pracowników samorządowych stosuje się odpowiednio przepis art. 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej "ustawą o pracownikach urzędów państwowych".
 
 
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
 
 
 
USTAWA
z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych
 
 
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
 
Uchwała Nr LXVI/600/2002r.
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 5 lutego 2002r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
 
Zarządzenie Nr 17/2003r.
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 14 stycznia 2003r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
 
Inne akty prawne powszechnie obowiązujące dla zakładów pracy i dla wójta jako pracodawcy oraz organu gminy.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-07-03 14:34:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2003-07-03 15:07:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-07-03 15:07:24)