logo
logo bip
WZP.6220.15.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18.04.2013r.    

ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz 79 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachorazo przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) z budynkami technicznymi i socjalnymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 1235 i 1236 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.Niniejsze postępowanie zostało wszczęte dnia 22.02.2013r. na wniosek NESTLE POLSKA S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono dnia 16.04.2013r.Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.Wójt Gminy jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 09.05.2013r.Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.

             Wójt Gminy Tarnowo Podgórne              Tadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-04-23 12:12:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-04-23 12:11:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:20:56)