logo
logo bip
WZP.6220.26.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23.07.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Ø budowie parkingu dla ok. 26 samochodów osobowych oraz ok. 10 samochodów ciężarowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;Ø zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej zlokalizowanej na terenie firmy KOMPLET POLSKA Sp. z o.o. – uruchomienie linii do produkcji mieszanek i mrożonek;Ø budowie budynku biurowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 1035, 1034/2, 1032/2, 1036/1, 1036/2 i 1037/1 obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Komplet Polska Sp. z o.o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 10.05.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-07-31 15:18:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-07-31 15:18:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:24:32)