logo
logo bip
WZP.6220.28.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 14.08.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wraz z przebudową budynku produkcyjno-biurowo-magazynowego firmy Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 757/5 obręb Tarnowo Podgórne oraz działkę o nr ewid. 132/1 obręb Sady.Decyzja została wydana na wniosek Kimball Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 29.05.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-08-20 08:46:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-08-20 08:46:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:23:53)