logo
logo bip
WZPGN. 7624-40/09                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 22.07.2010r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wytwarzania (odlewania) elementów ołowianych związanych z produkcją akumulatorów oraz rozbudowy istniejącej części administracyjno-socjalnej na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 7/1 i 6/2 w miejscowości Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Bater Akumulatory Włodzimierz Kwiek, ul. Parkowa 8, Rumianek, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 09.09.2009r.Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

                                                                  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

                                                                               Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-07-22 08:03:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-07-22 08:05:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:17:38)