logo
logo bip
WZP.6220.29.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 11.09.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu odpadów na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 1144/9 obręb Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek „Majewski Recycling” Maciej Majewski, ul. Żytnia 54, 62-064 Komorniki z dnia 29.05.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

   

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-09-20 10:39:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2013-09-20 10:39:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:21:16)