logo
logo bip
WZP.6220.37.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 06.09.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej o halę produkcyjno-magazynową z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną (drogi, place, parkingi, sieci zewnętrzne) w Batorowie ul. Stefana Batorego 93, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 150/1 obręb Batorowo, Gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Poligraficznego „POL-MAK” P. Makowiak, D. Makowiak Sp. j. Z. P. Chr., ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo z dnia 11.07.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-09-06 15:15:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-09-06 15:15:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:22:01)