logo
logo bip
WZP.6220.11.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 08.05.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku – serwisu skrzyń automatycznych. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 22/61 i 22/66 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Teo Motors Teodor Myszkowski,ul. Ogrodowa 3, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 15.02.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-05-15 08:15:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-05-15 08:15:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:24:13)