logo
logo bip
WZP.6220.54.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 09.10.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku biurowo-socjalnego oraz posadowieniu wiaty namiotowej przeznaczonej do składowania palet na terenie Zakładu Wyrobów Cukierniczych „Millano”, zlokalizowanego w Wysogotowie przy ul. Olszynowej 15, na działkach o nr ewid. 7/2, 8/6, 8/11 i 8/12 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Wyrobów Cukierniczych „Millano” Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas, ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo z dnia 30.08.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-10-11 08:54:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2013-10-11 09:10:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:20:28)