logo
logo bip
WZP.6220.10.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 12.04.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pasa drogowego drogi Batorowo (ul. Widok) – Swadzim (ul. Lipowa). Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działki o nr ewid. 101 obręb Batorowo oraz 73/2, 74 i 76/2 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek „eMWu Karolak”, ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski działającego w imieniu inwestora: Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.02.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

           Wójt Gmint Tarnowo Podgórne

           Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-04-11 11:41:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-04-11 11:41:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:19:07)